Plany pracy - archiwum

Plan pracy internatu na rok szkolny 2009/2010

MIESZKAŃCY INTERNATU ORAZ BAZA KADROWA I LOKALOWA

Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym. W internacie w zdecydowanej większości zamieszkują uczniowie z bardziej oddalonych od szkoły miejscowości. Zakłada się, że w roku szkolnym 2009/2010, w okresie jesienno – zimowym, w internacie zamieszka 50 wychowanków. Liczbowo dominuje grupa młodzieży z klas pierwszych.

Kadrę pedagogiczną stanowią:

- kierownik – Barbara Zdrojkowska

- wychowawca Pan Andrzej Zapart – opiekun grupy chłopców

- wychowawca Pani Dorota Zybała – opiekun grupy dziewcząt

 

oraz nauczyciele, uzupełniający godziny do etatu w internacie:

- Pani Beata Sadowska – nauczyciel języka polskiego

- Pani Teresa Adamczyk – nauczyciel chemii i biologii

- Pani Jolanta Słota – nauczyciel języka francuskiego

- Pani Zofia Kania – nauczyciel języka polskiego

 

Personel administracyjno – obsługowy to:

- intendentka

- opiekun nocny

- kucharka

- pomoc kuchenna

- sprzątaczka

W części mieszkalnej znajduje się 23 pokoje przeznaczone dla młodzieży. Internat dysponuje 70 miejscami dla uczniów naszej szkoły. Inne pomieszczenia to pokój wychowawców, pokój „cichej nauki”, świetlica, gościnny pokój z łazienką, pomieszczenia socjalne dla młodzieży i łazienki. Baza internatu to również jadalnia i kuchnia z zapleczem magazynowym i socjalnym.

 

OGÓLNE CELE INTERNATU JAKO PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

 

 1. Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania według ustalonych kosztów.

 2. Stworzenie właściwych warunków sanitarno – higienicznych.

 3. Zapewnienie optymalnych warunków do nauki.

 4. Stworzenie warunków uczestnictwa w kulturze oraz organizowania kulturalnej rozrywki.

 5. Organizowanie warunków do popularyzowania kultury fizycznej, uprawiania sportów i dbałość o stan zdrowia.

 6. Wdrożenie wychowanków do samodzielnego wykonywania prac porządkowo- gospodarczych.

 7. Wyrabianie u wychowanków wrażliwości moralnej i społecznej, postaw proekologicznych.

 8. Kształtowanie warunków i potrzeb estetycznych .

 9. Rozwijanie uczuć patriotycznych, poszanowania dla tradycji (szkoły, środowiska, narodu).

 10. Wdrażanie do systematycznej i sumiennej pracy, odpowiedzialnego wypełniania obowiązków.

 11. Współdziałanie w przygotowaniu wychowanków do życia w rodzinie i życia zawodowego.

 

Internat realizuje swoje zadania współpracując z Radą Pedagogiczną, samorządem młodzieży oraz instytucjami i organizacjami w środowisku. Niniejsze zadania wypełnia zgodnie ze Statutem Szkoły.

PRIORYTETOWE ZADANIA W PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ INTERNATU w roku szkolnym 2009/2010

 1. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

 2. Kształtowanie postaw eksponujących lepszą jakość życia
  i dążenia do celów.

 3. Promocja szkoły i internatu w środowisku.

 

ZAKRES OBSERWACJI KIEROWNIKA na rok szkolny 2009/2010

 

 1. Bieżący przegląd dokumentacji wychowawców grup.

 2. Znajomość wychowanków.

 1. Organizacja nauki własnej. Kształtowanie postaw odpowiedzialności:

 • planowanie nauki

 • dyscyplina

 • atmosfera

 • pomoc i samopomoc koleżeńska

 1. Zajęcia wychowawcze

 • wybór tematu

 • realizacja celów wychowawczych

 • metody aktywizujące

 • rola prowadzącego

 • zaangażowanie uczniów

 1. Organizacja imprez, uroczystości i konkursów

 • poziom merytoryczny, artystyczny

 • umiejętność zaprezentowania talentów młodzieży

 • dopracowanie organizacyjne

 • budzenie zainteresowania

 • kultura osobista młodzieży

 1. Lustracje sal mieszkalnych.

 2. Współpraca z rodzicami i szkołą.

 3. Współpraca z instytucjami wspierającymi wychowanie i opiekę.

TEMATYKA I TERMINARZ POSIEDZEŃ ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW

 1. Przydział grup wychowawczych i opieki nad sekcjami samorządu. Propozycje zadań do planu opiekuńczo – wychowawczego internatu na rok szkolny 2009/2010. Przedstawienie wizji pracy internatu w nowym roku szkolnym – 28.09.2009r.

 1. Analiza postępów i porażek w nauce podopiecznych. Omówienie bieżących problemów wynikających z diagnozy wychowawczej. Podjęcie działań naprawczych. Wysunięcie wniosków co do dalszej pracy nad skutecznością nauki własnej – 26 listopad

 1. Rada szkoleniowa dla wychowawców internatu – styczeń 2010r.

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych za I półrocze roku szkolnego 2009/2010 przez wychowawców. Podsumowanie oraz wnioski prowadzące do podniesienia jakości organizacji czasu wolnego młodzieży – styczeń 2010r.

 1. Analiza powodzenia szkolnego wychowanków. Ewaluacja działań wychowawczych w obszarze nauki własnej, samorządności
  i bezpieczeństwa.

 1. Sprawozdanie i podsumowanie realizacji planu pracy opiekuńczo
  – wychowawczej za rok szkolny 2009/2010. Wnioski do pracy opiekuńczo
  – wychowawczej na przyszły rok szkolny.


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

 

Obszar oddziaływań wychowawczych

Zadania i sposoby realizacji

Oczekiwana wizja wychowanka

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Stwarzanie przyjaznego uczniom klimatu opieki
i bezpieczeństwa

1.Szczegółowe omówienie regulaminu internatu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawa i obowiązki ucznia.

 

2. Wdrażanie wychowanków do wspólnej odpowiedzialności za ład i porządek w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania.

 

 1. ogłoszenie, systematyczne prowadzenie i podsumowanie konkursu czystości pokoi

 

 1. okresowa kontrola pokoi pod względem dbałości
  o wyposażenie

 

 1. osobista odpowiedzialność wychowanków za poniesione szkody

 

 1. zgłaszanie wszystkich usterek na bieżąco do wychowawców

 

3. Okazywanie szczególnego zainteresowania uczniom klas I, zapewnienie właściwej opieki powodującej dobrą adaptację
w życiu zbiorowym.

 

4. Stałe diagnozowanie środowiska wychowawczego uczniów.

 1. systematyczne kontakty
  z rodzicami

 2. obserwacja środowiska rówieśników

5. Poznanie osobowości, zainteresowań i sytuacji materialno-bytowej:

 1. ankieta

 2. indywidualne rozmowy

 

6. Współpraca z rodzicami

uczniów, pedagogiem, poradnią, policją w profilaktyce przemocy
i zapewnienie kompletnej opieki.

 

7. Zaspokajanie potrzeb wychowanków poprzez niesienie różnorakiej pomocy przez wychowawców
i pracowników internatu.

zna swoje prawa
i obowiązki

 

 

 

 

odczuwa dyskomfort, gdy panuje nieład

 

 

jest zdeterminowany w utrzymywaniu czystości

 

 

 

wie, że odpowiada za to, co użytkuje

 

 

kontroluje najbliższe otoczenie

 

 

 

jest gospodarzem swojej przestrzeni

 

 

wie, że jest ważny dla opiekunów
i może liczyć na pomoc

 

 

wychowawca poznaje ucznia
i coraz lepiej wie, jak mądrze oddziaływać

 

 

 

dobrze adoptuje się
w grupie i lepiej się rozwija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czuje, że, gdy zasygnalizuje może liczyć na życzliwość opiekunów

wychowawcy

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

kierownik

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kierownik
i wychowawcy

 

 

 

 

wychowawcy, pracownicy

wrzesień

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

od X do IV

 

 

 

 

 

2 razy
w miesiącu

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

Wspomaganie rozwoju umysłowego i kształcenie umiejętności szkolnych

1.Kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy i pracy
w zespołach.

 

2. Opracowanie i wdrożenie Regulaminu Nauki Własnej.

 

 

3. Udzielanie młodzieży pomocy w racjonalnym planowaniu nauki własnej.

 

4. Jak się skutecznie uczyć? Spotkanie z pedagogiem.

 

 

5. Eliminowanie wszelkich elementów zakłócających dyscyplinę nauki.

 

6. Współpraca z nauczycielami
w zakresie pomocy uczniom mającym problemy z nauką.

 

7. Organizowanie pomocy
i samopomocy koleżeńskiej.

 

8. Konsultacje przedmaturalne, pomoc w przygotowaniu prezentacji – bibliografia i plan prezentacji, rozwiązywanie arkuszy maturalnych.

 

9. Systematyczna praca
w wyrównywaniu i podnoszeniu kompetencji językowych.

 

10. Wspieranie uczniów mających trudności w zrozumieniu przedmiotów ścisłych (chemia), praca indywidualna i grupowa.

 

11. Literatura może być łatwa
i przyjemna – pomoc z języka polskiego z kl. I – III.

 

12. Z maturą z języka polskiego za pan brat – pomoc
w przygotowaniu się do matury uczniów klas IV-tych.

 

13. Organizacja konkursów tematycznych rozwijających umiejętności umysłowe
w różnych dziedzinach wiedzy.

 

 

 

 

zna nakazy i zakazy obowiązujące podczas nauki,

 

wie, że zawsze może uzyskać radę

 

 

zna sposoby zwiększania skuteczności nauki,

 

może się skoncentrować na zadaniach

 

wiedzą, że ich problemy nie są obojętne opiekunom

 

jeśli chcą, mogą liczyć na pomoc

 

mogą korzystać
z pomocy n-la polonisty

 

 

 

pomoc n-la języka francuskiego

 

 

niweluje swoje problemy
w rozumieniu chemii

 

 

 

wie, że uzyska pomoc z języka polskiego

 

 

 

 

 

 

ubogaca swoją wiedzę w atmosferze koleżeńskiej

rywalizacji

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy, pedagog szkolny

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

Z. Kania

 

 

 

 

 

J. Słota

 

 

 

T. Adamczyk

 

 

 

 

 

B. Sadowska

 

 

 

B. Sadowska

 

 

 

 

nauczyciele, wychowawcy

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

cały rok

 

 

 

październik

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

Promocja zdrowia
i działania profilaktyczne

1.Wdrazanie zasad racjonalnego żywienia.

 

2. Kształtowanie nawyków
i przyzwyczajeń zdrowotnych higienicznych oraz związanych
z zasadami bezpieczeństwa.

 1. dyskusje z klasami I na temat higieny

 2. dyskusje na temat otyłości

 3. omówienie zasad BHP obowiązujących w internacie

 4. zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

 

 

3. Spotkania z pracownikami PPIS w Staszowie na temat zagrożeń ludzi przebywających w zbiorowościach na temat:

 1. chorób zakaźnych,

 2. wirus AH1N1,

 3. meningokoki,

warsztaty: „Trzymaj formę” – dotyczące odżywiania i ruchu.

 

4. Udział młodzieży w zajęciach SKS-u.

 

5. Okresowe wyjazdy na basen do Połańca.

 

6. Światowy Dzień AIDS – konkurs tematyczny.

 

7. Szkolny etap Olimpiady Zdrowego Stylu Życia.

 

8. Zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień, rodzajów
i mechanizmów powstawania (nikotynizm, alkoholizm, narkomania).

 

9. Poznajemy siebie – asertywność, uległość i agresja w zachowaniu – spotkanie
z psychologiem.

 

10. Warsztaty kosmetyczne – spotkanie z przedstawicielami firmy kosmetycznej.

zna zasady zdrowego żywienia

 

stosuje w życiu codziennym zdrowe nawyki

 

wiedzą jak dbać
o siebie

wiedza jak się zdrowo odżywiać

 

 

 

praktycznie poznają sposoby udzielania pomocy

 

znają rodzaje zagrożeń i wiedzą jak ich unikać

 

 

 

 

znają wpływ ruchu na umysł i ciało

 

 

 

 

odreagowują stres

 

 

poszerzają swoją wiedzę o AIDS

 

uczą się zdrowo żyć

 

 

znają siłę uzależnienia i wiedzą, że maja jedno życie

 

 

uczą się jak skutecznie odmawiać

 

 

uczą się dbać
o estetykę twarzy, stosownie do wieku

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

pielęgniarka

 

 

 

 

J. Chleba

 

 

 

PPIS, wychowawcy

 

 

 

 

 

specjalista

 

 

 

 

 

A. Zapart

 

 

D. Zybała

 

 

T. Adamczyk

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

psycholog

 

 

 

 

firma kosmetyczna

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

październik

 

 

 

 

październik

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

Przygotowanie do życia społecznego
i zawodowego

1.Zwrócenie uwagi na potrzeby ludzi będących w trudnej sytuacji życiowej
i propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy.

 

2. Kształtowanie umiejętnego współżycia w grupie poprzez stworzenie atmosfery przyjaźni, współpracy i opiekuńczości.

 

3. Zajęcia – „Tolerancja w moich oczach.”

4. Zajęcia dotyczące trudnych sytuacji w życiu codziennym,
a wyznawanym systemie wartości.

 

5. Organizacja spotkań
z rodzicami w celu zachęcenia ich do uczestnictwa w życiu internatu, jak również pedagogizacja rodziców.

 

6. Dzień Przyjaźni – montaż sceniczny „Mur”.

 

 

 

7. Spotkanie z pedagogiem dotyczące orientacji zawodowej.

 

8. Zwracanie uwagi młodzieży na korzyści płynące z wyboru zawodu zgodnego ze zdolnościami
i zainteresowaniami.

 

9. Kreowanie szacunku do pracy poprzez włączenie młodzieży do przygotowywania imprez i prac porządkowych.

poznają i utrwalają postawy empatii

 

 

 

 

czuje się coraz bardziej zintegrowany
z grupą

 

poznaje pojęcie tolerancji

są świadomi swoich wartości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wiedzą, że powinno się przełamywać bariery w porozumiewaniu się

 

mają pojęcie o rynku pracy

 

są świadomi swoich zdolności
i zainteresowań

 

 

 

wyrażają szacunek do swojej i cudzej pracy

wychowawcy

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

 

 

kierownik, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

Upowszechnianie zasad kultury osobistej i dobrego wychowania

1.Nauka właściwych postaw
i zachowań w różnego rodzaju uroczystościach w internacie
i poza nim.

 

2. Zajęcia dotyczące wykorzystania zasad savoir-vivre w codziennym życiu.

 

3. Konkurs „Gentelman i Lady internatu”.

 

4. Bezpośrednia i natychmiastowa reakcja na niewłaściwe zachowania wychowanka (plotkowanie, używanie wulgaryzmów, ignorowanie potrzeb i praw innych, agresja, kłamstwo, itp.)

 

5.Zajęcia wychowawcze „Uczenie szacunku”.

 

6. Zajęcia wychowawcze
z komunikacji językowej.

umie zachować się właściwie

 

 

 

znają zasady dobrego wychowania

 

stosują dobre maniery

 

rozumieją niewłaściwość zachowań

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Zdrojkowska

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja czasu wolnego

1.Organizacja dyskotek i spotkań przy ognisku.

 

2. Współpraca ze SOK – organizacja koncertu żeńskiego zespołu wokalnego „Rytm”.

 

3. Organizacja wieczorków filmowych połączonych
z dyskusją na temat treści proponowanych filmów.

 

4. Pożegnanie lata połączone
z obchodami dnia kolegów przygotowane przez dziewczęta.

 

5. Ratujemy kasztanowce, niszczymy szrotówka – grabienie i palenie liści połączone
z pieczeniem kiełbasek
i śpiewaniem piosenek.

 

6. Konkurs na plakat o tematyce Francji.

 

7. Nastrojowy montaż poetycko-muzyczny z okazji Święta Zmarłych.

 

8. Wolności bije dzwon – Narodowy Dzień Niepodległości.

 

9. Zamiast agresji żart, humor, śmiech – utworzenie kabaretu szkolnego.

 

10. Magiczny wieczór wróżb andrzejkowych i zabawa taneczna.

 

11. Konkurs tematyczny „Słynne adaptacje filmowe i muzyka filmowa”.

 

12. Chemia w życiu człowieka, co każdy z nas jako klient, pacjent powinien wiedzieć – konkurs praktycznej wiedzy chemiczno-biologicznej.

 

13. Uroczysty wieczór wigilijny.

 

14. Wieczór poezji miłosnej.

 

15. Wieczór prozy, poezji
i piosenki francuskiej.

 

16. Konkursy polonistyczne dotyczące znajomości lektur
i poprawnej polszczyzny.

 

17. Uroczystość zorganizowana przez chłopców dla dziewcząt, akcentujące święto kobiet.

 

18. „Ekoswaty – przedstawienie
o tematyce ekologicznej.

 

19. Pożegnanie wychowanków internatu, absolwentów szkoły.

 

20. Wyjazd do kina Kinoplex
w Kielcach.

 

 

 

 

 

B. Zdrojkowska

 

 

 

B. Sadowska

 

 

 

 

D. Zybała

 

 

 

T. Adamczyk

 

 

 

 

J. Słota

 

 

 

D. Zybała

 

 

 

A. Zapart

 

 

T. Adamczyk,
B. Zdrojkowska

 

 

B. Zdrojkowska

 

 

 

B. Sadowska

 

 

 

T. Adamczyk

 

 

 

 

A.Zapart

 

 

B. Sadowska

 

J. Słota

 

 

Z. Kania

 

 

 

A. Zapart

 

 

T. Adamczyk

 

 

 

 

D. Zybała

 

 

 

październik

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

październik

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

październik

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

styczeń

 

 

 

listopad

 

 

 

 

grudzień

 

 

luty

 

luty

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

kwiecień

 

 

 

 

kwiecień

Promocja internatu

1.Spotkanie Kierownika Internatu z rodzicami uczniów klas I – przedstawienie oferty na bieżący rok szkolny.

 

2. Udział rodziców w uroczystym wieczorze wigilijnym.

 

3. Organizacja „dni otwartych” podczas zaplanowanych wywiadówek.

 

4. Zaproszenia dla mieszkańców wsi i uczniów szkoły na koncert zespołu „Rytm” ze SOK.

 

5. Wyjazd grupy młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Koniemłotach z programem wigilijnym.

 

6. Współpraca z oddziałem ARiMR w Staszowie.

 

7. Organizowanie szkoleń dla uczniów i ich rodziców
w związku z prowadzeniem dokumentacji na dopłaty unijne.

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2009 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Durlej
Ilość wyświetleń: 6807
02 grudnia 2009 15:43 (Kamil Kępiński) - Zmiana treści dokumnetu.
02 grudnia 2009 15:40 (Kamil Kępiński) - Zmiana treści dokumnetu.
02 grudnia 2009 11:23 (Anna Durlej) - Zmiana treści dokumnetu.