Plany pracy - archiwum

Plan pracy internatu na rok szkolny 2012/2013

CHARAKTERYSTYKA INTERNATU

 

 Internat jest placówką opiekuńczo- wychowawczą przeznaczoną dla uczniów ZSCKR w Sichowie Dużym. Internat przede wszystkim zapewnia wychowankom zakwaterowanie
i wyżywienie. Stwarza godne warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uczestnictwa
w życiu kulturowym. Szacuje się, że w roku szk. 2012/2013 w okresie jesienno – zimowym
w internacie zamieszka około 70 wychowanków. Liczbowo dominuje grupa młodzieży z klas pierwszych i drugich.

 

Kadrę pedagogiczną stanowią :

-        Kierownik – mgr Andrzej Zapart

-        Wychowawca - mgr Barbara Zdrojkowska - opiekun grupy chłopców

-        Wychowawca - lic.Dorota Zybała – opiekun grupy dziewcząt

 

oraz nauczyciele, uzupełniający godziny do etatu w internacie:

-        mgr  Beata Sadowska – nauczyciel języka polskiego

-        mgr Zofia Kania – nauczyciel języka polskiego

-        mgr Teresa Adamczyk – nauczyciel chemii i biologii

-        mgr Agnieszka Brudkiewicz – nauczyciel geografii

 

Personel administracyjno – obsługowy to:

-        intendentka

-        opiekun nocny

-        kucharka

-        pomoc kuchenna

-        sprzątaczka

w części mieszkalnej znajduje się 24 pokoje przeznaczone dla młodzieży. Internat dysponuje 75 miejscami dla uczniów naszej szkoły. Inne pomieszczenia to pokój wychowawców, pokój komputerowy, świetlica, pokoje socjalne, łazienki. Baza internatu to jadalnia i kuchnia z zapleczem magazynowym i socjalnym.

 

 CELE PLANU PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ INTERNATU

 

1.      Ukształtowanie wizerunku wychowanka, który wykorzystując w pełni swoje możliwości, intelekt, emocje i umiejętności   społeczne prawidłowo funkcjonuje we wszystkich dziedzinach życia.
2.      Ochrona wychowanków przed zagrożeniami codziennego życia.
3.      Reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
4.      Pomoc w rozwijaniu zdolności do samokontroli, samoobserwacji.

5.      Osłabienie czynników ryzyka przez dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych.

6.      Umacnianie pozytywnych postaw i pożądanych działań wśród młodzieży.

7.      Wdrażanie wychowanków do wspólnej odpowiedzialności za ład i porządek w Internacie oraz w najbliższym otoczeniu.

8.      Pomoc w rozwijaniu zainteresowań i hobby wychowanka.

 

 

TREŚCI

Organizacja życia w internacie.

1.      Wychowanie zdrowotne i działania zdrowotne.
2.      Profilaktyka zachowań ryzykownych.
3.      Wychowanie do pełnienia podstawowych funkcji i ról społecznych.
4.      Modelowanie pozytywnych wzorców zachowań.
5.      Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
6.      Edukacja i wychowanie w warunkach zmian społecznych.
7.      Troska o wyniki osiągane w procesie dydaktycznym i rozwój intelektualny wychowanka.
8.      Edukacja medialna.
9.      Kultura czasu wolnego.
10.  Elementy orientacji zawodowej.

 

 

 ZAŁOŻENIA PLANU PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ INTERNATU

A.    Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu obejmuje:
1.      Zadnia organizacyjne i ogólno- wychowawcze
2.      Profilaktykę wychowawczą
3.      Indywidualną opiekę psychologiczno- pedagogiczną

 

B.     Działania realizowane w ramach Planu Pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu dotyczą nie tylko Kierownika placówki, wychowawców, ale także osób odpowiedzialnych za młodzież tj. rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli.C.    Osobą nadzorującą realizację Planu Pracy opiekuńczo- wychowawczej jest Kierownik Internatu.

D.    Plan Pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu jest odzwierciedleniem potrzeb wychowanka placówki.

E.     Poszczególne elementy Planu Pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu mogą ulegać modyfikacji.

 

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Obszar oddziaływań wychowawczych

 

Zadania i sposoby realizacji

Oczekiwany wizerunek wychowanka

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Organizacja życia w internacie

1.Zakwaterowanie młodzieży przyjętej do Internatu.

2.Zapoznanie wychowanków z regulaminem internatu, przepisami BHP oraz z przepisami przeciwpożarowymi, wskazanie dróg ewakuacyjnych i urządzeń gaśniczych.

3.Wdrażanie wychowanków do wspólnej odpowiedzialności za ład i porządek w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania:

a)ogłoszenie, systematyczne prowadzenie i podsumowanie konkursu czystości pokoi

 

b)okresowa kontrola pokoi pod względem dbałości o ich wyposażenie przez młodzież

 

c)osobista odpowiedzialność wychowanków za poniesione szkody

 

d)zgłaszanie wszelkich usterek na bieżąco do wychowawców

 

4.Stałe diagnozowanie środowiska wychowawczego wychowanków:

 

a) systematyczne kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków

 

b) obserwacja środowiska rówieśników

 

5.Poznanie osobowości, zainteresowań i sytuacji materialno- bytowej wychowanków:

a)  Ankieta,

b)indywidualne rozmowy z wychowankiem.

 

6.Mobilizowanie wychowanków do pełnienia obowiązków wobec internatu.

 

a)ustalenie dyżurów (hol, świetlica, stołówka)

 

b)prace porządkowe na rzecz internatu (wewnątrz budynku, jak i na terenie przydzielonym wokół obejścia budynku)

 

 

 

Zna swoje prawa i obowiązki

 

 

 Dba za prządek w pokojach

 

 

 

Utrzymuje czystość

 

 

Wie, że odpowiada za to, co użytkuje

 

Kontroluje swoje otoczenie

 

Jest gospodarzem swojej przestrzeni

 

 

Wychowawca poznaje ucznia i coraz lepiej wie, jak mądrze oddziaływać

 

 

Współdecyduje o życiu codziennym

Kierownik wychowawcy

Kierownik

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Kierownik, wychowawcy

wrzesień

 

Wrzesień

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

Przez cały rok

Upowszechnianie zasad kultury osobistej i dobrego wychowanków

1.Integracja zespołu wychowanków wokół wspólnych spraw, celów, pracy, przeżyć

a)  udział w organizacji wszelkich imprez ogólno internackich

b)spotkania grupowe o charakterze warsztatowym

c)różnorodne zajęcia pozalekcyjne

 2.Pomoc w rozwiązywaniu trudności adaptacyjnych wychowanków.

3.Uczenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rówieśnikami poprzez spotkania grupowe i zajęcia integracyjne.

 4.Kształtowanie postawy szacunku i poszanowania wobec siebie i innych.

 5.Zwracanie uwagi na przestrzeganie norm współżycia społecznego poprzez dbałość o kulturę osobistą, uczciwość, pomoc słabszym i potrzebującym.

 6.Dbałość o odpowiedni stosunek młodzieży do przełożonych, pracowników internatu i szkoły oraz do siebie nawzajem (przeciwdziałanie przemocy i agresji).

7.Indywidualna opieka nad wychowankami z trudnościami adaptacyjnymi i sprawiającymi trudności wychowawcze poprzez rozmowy indywidualne, konsultacje z psychologiem szkolnym, rozmowy z rodzicami.

 8.Wpajanie zasad kulturalnego zachowywania się w różnych sytuacjach życiowych.

a)zajęcia grupowe

b)rozmowy indywidualne

c)uczenie nawyków kulturalnego zachowania

 

Czuje się coraz bardziej zintegrowany z grupą

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozbywa się barier komunikacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Zna zasady dobrego wychowania

Kierownik, wychowawcy

 

 

Kierownik, wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Przez cały rok

 

 

 

Przez cały rok

 

 

Przez cały rok

 

 

Przez cały rok

 

 

Przez cały rok

 

Przez cały rok

 

 

Przez cały rok

 

 

Przez cały rok

Właściwa organizacja nauki własnej

1.Opieka nad wychowankami w trakcie nauki własnej, stwarzanie odpowiednich warunków do nauki, motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników.

 

2.Zorganizowanie instruktażu i pogadanek

dotyczących podstawowych zasad higieny pracy umysłowej i sposobów efektywnego uczenia się.

 

3.Kontrola przebiegu procesu kształcenia oraz kontrola osiągnięć wychowanków, analizowanie i diagnozowanie ewentualnych trudności w nauce (kontakt z nauczycielami, rodzicami, psychologiem szkolnym).

 

4.Doraźna pomoc uczniom z języka polskiego, z chemii, biologii, geografii.


5.Pomoc dla uczniów klas IV w przygotowaniu się do matury z języka. polskiego.

6.Pomoc uczniom mających trudności w rozumieniu przedmiotów – chemia, biologia.

7.Zapoznanie wychowanków z technikami uczenia się:

spotkanie na temat technik szybkiego czytania i uczenia się
pogadanka „Jak się uczyć” egzekwowanie efektywnego wykorzystania czasu na naukę własną

8.Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla wychowanków internatu.

 • pomoc indywidualna wychowankom w razie wystąpienia trudności w zakresie któregoś z przedmiotóweliminowanie odpisywania prac pisemnych przez uczniów
 • stwarzanie warunków do głośnej nauki indywidualnej wychowankom potrzebującym tej formy
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej dla słabszych wychowanków

9.Dyscyplina pracy

 • przestrzeganie higieny pracy umysłowej, czasu przeznaczonego na naukę
 • zwracanie uwagi na właściwą pozycję przy pracy, wietrzenie pomieszczeń, estetykę miejsca pracy
 • wzmocnienie oddziaływań wychowawczych w zakresie właściwej organizacji nauki własnej przyzwyczajenie do systematyczności w pracy
 • rozwijanie pozytywnej motywacji do nauki poprzez wdrażanie młodzieży do efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę
 • nawiązanie kontaktu z domem rodzinnym uczniów mających trudności w nauce
 • systematyczna kontrola ocen cząstkowych

10.Oglądanie TV – programów oświatowych.

 

Zna zasady zachowania się podczas nauki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik, wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

Kierownik, wychowawcy

 

 

 

 

B. Sadowska
Z. Kania

T. Adamczyk

A. Brudkiewicz

B. Sadowska
Z. Kania

 

T. Adamczyk

 

 

Kierownik, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik, wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

Przez cały rok

 

 

Na bieżąco

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

Przez cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Przez cały rok

 

 

 

Na bieżąco

Właściwa organizacja czasu wolnego wychowanka

1.Przestrzeganie ustalonego porządku dnia w Internacie.
 
2.Organizacja ogniska i dyskotek integrujących połączonych piknikiem na świeżym powietrzu, uroczyste przyjęcie nowych wychowanków.

3.Program słowno – muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II plus konkurs wiedzy o Janie Pawle II.

4.„Ekologiczne swaty” montaż słowno – muzyczny i konkurs ekologiczny

5.Program poetycko – muzyczny pt: „Czas zadumy i wspomnień”

6.Uroczysty wieczór andrzejkowy- zabawa taneczna.

7.Uroczysty wieczór wigilijny.

8.Pożegnanie najstarszych wychowanków, absolwentów klas czwartych.

 9.Umożliwianie wychowankom uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, kółkach zainteresowań, wolontariacie, itp.

 

10.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

 11.Organizowanie uroczystości wynikających z kalendarza internatu:

 • Piknik Ziemniaczany,
 • Święto Zmarłych,
 • Święto Niepodległości,
 • Andrzejki,
 • Internetowe mikołajki,
 • Wigilia,
 • Walentynki,
 • Dzień Kobiet,
 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
 • Pożegnanie maturzystów,
 • Wycieczki.

 

 

 

 

 

Jest świadomy potrzeby kultywowania tradycji i jej odpowiedniej oprawy

Wychowawcy

Wychowawcy

 

Z. Kania

 

T. Adamczyk

B. Sadowska

 

D. Zybała

 

 

A. Zapart

B. Zdrojkowska

 

Przez cały rok

Przez cały rok

 

Październik

 

Listopad

 

 

Listopad

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

Listopad

Listopad

Grudzień

Luty

Marzec

Kwiecień

Pomoc wychowankom w kształtowaniu własnej osobowości

1.Motywowanie i wspieranie wychowanków w systematycznej pracy nad sobą i własnym rozwojem.

2.Wychowanie w poszanowaniu praw i wolności osobistej.

 

3.Wspieranie wychowanków w budowaniu poczucia własnej wartości przez pomoc w zaspokajaniu ambicji, pomoc w osiąganiu sukcesów, pomoc w wykorzystywaniu talentów i możliwości.

4.Uczenie radzenia sobie ze stresem

 • rozmowy indywidualne
 • zajęcia grupowe
 • ćwiczenie umiejętności rozładowywania napięć wywołanych stresem (techniki relaksacyjne)
5.Udzielanie pomocy wychowankom mającym trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
 • konsultacje z nauczycielami
 • konsultacje z rodzicami

 

Wie, że człowiek warty tyle, ile może pomóc drugiemu człowiekowi

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

Przez cały rok

 

Przez cały rok

 

 

Przez cały rok

 

 

 

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

Przygotowanie do życia społecznego i rodzinnego

1.Kształtowanie umiejętnego współżycia w grupie poprzez stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, współpracy i opiekuńczości.

 

2.Organizowanie wieczorów towarzyskich, pogadanek i spotkań kształtujących właściwe zachowanie.

 

3.Uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z przynależności do sekt
 • zajęcia warsztatowe
 • pogadanki
 •  rozmowy indywidualne

 

4.Kształtowanie prawidłowych zachowań chłopców i dziewcząt w kontaktach z płcią odmienną, zagadnienia z życia seksualnego
 • zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo zakażenia się chorobą, antykoncepcja, szczęście w rodzinie
 • erotyzm w oparciu o humanistyczne normy etyczne, koleżeństwo, przyjaźń, miłość.

Dobrze się czuje w grupie internackiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umie się zachować

Kierownik, wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

Profilaktyka uzależnień

1.Uzależnienia od alkoholu
 • zapoznanie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
 • spotkania grupowe
 •  rozmowy indywidualne

 

2.Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii
 • spotkania grupowe
 •  rozmowy indywidualne
 •  projekcje filmów
 •  
3.Przeciwdziałanie zjawisku palenia

papierosów

 • spotkania grupowe
 •  rozmowy indywidualne
 • gazetki w gablotach
4.Uzależnienia od komputera i Internetu
 • spotkania grupowe
 •  rozmowy indywidualne

 

Zna ryzykowne zachowania jest świadomy wpływu uzależnienia na swoje życie

Kierownik, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Przez cały rok

Promocja zdrowia

psychicznego i fizycznego

1.Przeprowadzenie rozmowy na temat stanu zdrowia wychowanków oraz sytuacji materialnej ich rodzin.

 

2.Dbałość o higienę osobistą uczniów, schludny wygląd, kulturalne zachowanie.

 

3.Dbałość o zdrowy styl życia oraz prawidłowy rozwój fizyczny (propagowanie uprawiania sportów, aktywnego trybu życia, zdrowego odżywiania).

 

4.Przeciwdziałanie rozwijaniu się patologii społecznych i uzależnień (pogadanki, rozmowy indywidualne, projekcje filmów, literatura).

 

5.Pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów, wątpliwości (indywidualny kontakt z każdym wychowankiem, wnikliwa obserwacja, w razie potrzeby kontakt z psychologiem).

 

6.Rozwój sportu
 • gra w tenisa stołowego
 • organizowanie rozgrywek sportowych (piłka nożna, koszykówka) i zajęcia na świeżym powietrzu
 • rozgrywki szachowe i warcabowe.

 

Wie jak dbać o swoje zdrowie

 

Zna sposoby dbania o swoją higienę osobistą

 

Zna korzyści wynikające z działalności ruchowej dla kondycji psychicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

Zna wpływ ruchu na umysł i ciało

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

 

 

 

Przez cały rok

 

 

Na bieżąco

 

Na bieżąco

 

 

 

 

Przez cały rok

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2012 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Durlej
Ilość wyświetleń: 3883
02 października 2012 14:29 (Anna Durlej) - Zmiana danych dokumentu.
02 października 2012 14:03 (Anna Durlej) - Zmiana danych dokumentu.
02 października 2012 13:58 (Anna Durlej) - Dodanie dokumentu.