Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

 

 

 

Zamawiający

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Sichów Duży 89, 28-236 Rytwiany

na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników dwóch mobilności międzynarodowych w ramach programu POWER, Kształcenie i szkolenia zawodowe – w Grecji.

Tryb

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - zwanej dalej "p.z.p." oraz Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej
w art. 138g p.z.p.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w Istotnych Warunkach Zamówienia.

Istotne warunki zamówienia

Dokumentacja w tym zakresie została zawarta w Załączniku nr 1 do niniejszego Publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną

Opis przedmiotu zamówienia na usługę społeczną

Dokumentacja w tym zakresie została zawarta w Załączniku nr 1 do Istotnych Warunków Zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia

Nei Pori, Grecja

Eratini, Grecja

Termin realizacji zamówienia

23.03-03.04.2020 r.   

21.09-02.10.2020 r.

Wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca winien spełniać warunki wskazane w Istotnych Warunkach Zamówienia stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną

Kryteria oceny ofert i ich waga

1)        cena – 60%

2)        termin bez kosztowego anulowania noclegu – 20%

3)        termin płatności – 20%

Wzór umowy / istotne postanowienia umowy

Dokumentacja w tym zakresie została zawarta w Załączniku nr 4 do Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja ofertowa wymagana od Wykonawcy

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1)        wypełniony i podpisany przez osobę/osoby uprawnione formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do Istotnych Warunków Zamówienia

2)        aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku z CEIDG (dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów, które podlegają wpisowi do tego rejestru)

3)        oświadczenie dot. doświadczenia Wykonawcy w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Istotnych Warunków Zamówienia

4)        propozycję menu posiłków: śniadania, obiadu i kolacji stanowiącą Załącznik nr 5 do Istotnych Warunków Zamówienia

5)        dokumenty potwierdzające zdolność do składania oświadczeń woli po stronie Wykonawcy

6)        potwierdzenie rezerwacji hotelowej w terminie realizacji zamówienia.

Sposób i miejsce składania ofert

Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Istotnych Warunków Zamówienia należy składać w formie pisemnej na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Sichów Duży 89, 28-236 Rytwiany

Termin składania ofert

04.02.2020 r., godz. 10:00

Sposób oceny ofert

Oferty zostaną ocenione w oparciu o zasady wskazane w Istotnych Warunkach Zamówienia

Okres związania ofertą

30 dni od dnia złożenia oferty

Osoba kontaktowa dla Wykonawcy

Piotr Mazur - Dyrektor; tel. 15 864 73 23; e-mail: sichow@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

                                               Dyrektor

                                           Piotr Mazur

 

Sichów Duży, 27.01.2020 r,                                                             

miejscowość, data                                                                                                   

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.01.2020
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2020 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Mazur
Ilość wyświetleń: 220
06 lutego 2020 22:35 (Piotr Mazur) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2020 22:33 (Piotr Mazur) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 stycznia 2020 15:21 (Piotr Mazur) - Dodanie załącznika [sichow_zalacznik_nr_6c_do_iwzoswiadczenie_brak_powiazan.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)